26 03 22

Premium solicitor firm in London today? We are a boutique law firm based in London and Essex. We are committed to delivering a remarkable client experience without charging at the very high hourly rates and fees of larger law firms. Our top priority – as a client-centred law firm – is to provide our clients access to trusted legal advisors for life. See more info at solicitor London. We encourage our people to think creatively and imaginatively in the legal advice we give, as well as the way we provide services.

Our unique selling point is that we understand what clients want from their lawyers. We will manage your transaction proactively, with careful attention to detail while never losing sight of the bigger picture. While working with us you will have access to our strong network of other professionals such as accountants, independent financial advisers and bankers. Management Buy-Out and Buy-In transactions often arise out of shareholder or board disputes but can also have a friendly and informal nature.

Well-advised clients will benefit from lawyers who can structure their transactions in a legally compliant and effective way. We frequently find defects in the way in which share buyback transactions are structured e.g.: Deferred payments: it is generally unlawful to fund a share buyback in deferred or instalment payments (including leaving the balance outstanding on loan account). Distributable profits but no cash (or vice versa): share buybacks are commonly funded out of a company’s distributable profits, but profit does not automatically mean that enough cash is available to fund the payment for the shares. Similarly, having cash in the bank does not automatically mean that enough profits are available to complete the share buyback transaction. Discover additional details at https://www.birdilaw.com/.

Similarly, if you are an investor, it is important to undertake suitable levels of due diligence into your investment targets to ensure that your legal interests are protected, including your entry and exit strategies. A common misconception is that companies can market or promote their investment proposals to anybody. However, financial promotions (including investments) are regulated by the Financial Conduct Authority under the Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). FSMA controls the way that businesses may seek investment and requires businesses to obtain the appropriate certifications from investors before they receive business plans and investment proposals.

Settlement of Disputes Solicitors in London and Essex: Disputes arise in all areas of life and in business; some are unnecessary, and others are unavoidable. Although we will fight our client’s corner with rigour where that is the appropriate strategy, we strongly believe that going to court is an option of last resort and that, in most cases, every attempt should be made to try to settle the dispute by way of negotiation or other form of alternative dispute resolution.

27 02 22

Najlepsza usługi prawnicze Polska 2022? Nasza kancelaria adwokacka mieści się w ścisłym centrum Gdyni i oferuje usługi prawnicze realizowane na wielu płaszczyznach prawa, korzystając z doskonałego przygotowania i wieloaspektowego stosunku do realizowanych zadań. Kładziemy ogromny nacisk na wnikliwe przeanalizowanie konkretnych przypadków, opracowując optymalne modele działania. Dbając o jakość realizowanych usług, podnosimy posiadane kwalifikacje i szczegółowo analizujemy linię orzeczniczą trójmiejskich sądów, dzięki czemu posiadaną wiedzę możemy przełożyć na efektywną pomoc prawną. Odkryć jeszcze informacje na tej stronie o adwokat gdynia.

Do jakiego sądu składa się pozew o rozwód? Pozew o rozwód składamy do Sądu Okręgowego, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwali małżonkowie. Warunkiem jest, aby jedna osoba nadal mieszkała na jego terenie. Jest to sytuacja najczęstsza. W Polsce jest 45 Sądów Okręgowych i zazwyczaj mieszczą się w dużych miastach. Jeżeli każdy z małżonków przeprowadził się po rozstaniu do innego miasta, wówczas sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej będzie Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli jeden z małżonków mieszka za granicą to sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda. W wyjątkowych sytuacjach sąd właściwy zostanie wyznaczony przez Sąd Najwyższy.

Co to jest ubezwłasnowolnienie? Ubezwłasnowolnić można osobę, która ukończyła 13 lat i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Wówczas wnosi się o ubezwłasnowolnienie całkowite, bądź też ubezwłasnowolnienie częściowe, gdy osoba potrzebuje tylko pomocy do prowadzenia swoich spraw. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekuna, a dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się kuratora.

Jaka jest wysokość zachowku? Zachowek jest ułamkową częścią udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu, gdyby był powołany do dziedziczenia. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępnym (dzieckiem lub wnukiem) jest małoletni, to zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach jest to połowa wartości udziału, który by mu się należał, gdyby dziedziczył na podstawie ustawy.

Nowelizacja przepisów daje możliwość tymczasowego wykonywania praw z udziału w firmie po śmierci przedsiębiorcy, poprzez ustanowienie tymczasowego przedstawiciela. Odrzucenie spadku po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Co się stanie, gdy nie odrzucimy spadku w ciągu 6 miesięcy od śmierci? Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku, jest uznawany za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy jest ograniczona do wartości otrzymanego majątku. Przed 18 października 2015 r. spadkobierca, który nie złożył odpowiedniego oświadczenia przyjmował spadek wprost, czyli ze wszystkimi długami. Widzieć dodatkowy informacja tutaj https://czaplewski-kancelaria.pl/.

25 02 22

Premium usługi prawnicze w Gdańsku? Swoją wiedzą na temat prawnych aspektów m.in. rozwodu i alimentów dzielimy się w poszczególnych zakładkach naszej strony internetowej. Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym przede wszystkim o zasiedzenie. Nasza Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach karnych. Do każdej sprawy przygotowujemy precyzyjną strategię. Wspieramy Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, a także przed Sądami Rejonowymi w Gdyni, Sopocie, Gdańsku i Wejherowie. Czytać dodatkowy informacje na tej stronie o adwokat gdynia.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Czerpanie wiedzy na temat prawnych aspektów rozwodu z osobistych doświadczeń naszych bliskich może okazać się zgubne. Nawet jeżeli sytuacje wydają się podobne, mogą je różnić drobne szczegóły, które w rzeczywistości sądowej mają ogromne znaczenie. Jakie są przesłanki rozwodu? W sprawie o rozwód sąd bada czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Trzeba po prostu zapewnić sąd, że małżonków nie łączą już żadne więzi, a sytuacja trwa na tyle długo, że nie ma widoków na jej poprawę. Trwałość rozkładu pożycia oznacza, że nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Zupełność rozkładu oznacza natomiast, że pomiędzy małżonkami zanikła więź duchowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza. Rozwód można orzec tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe przesłanki wystąpią łącznie. Jeśli małżonków nie łączą więzi emocjonalne ani gospodarcze, ale utrzymują za obopólną zgodą kontakty seksualne, to sąd nie wyrazi zgody na rozwód.

Dzięki zasiedzeniu, posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, może nabyć własność tej nieruchomości, jeżeli przez 30 lat posiada tę nieruchomość jako posiadacz samoistny (korzysta z niej jak właściciel). Wówczas dochodzi do zasiedzenia pomimo, że posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze (czyli wiedział, że nie jest właścicielem, ale zachowywał się w stosunku do nieruchomości jak właściciel). Jeżeli posiadacz samoistny uzyskał posiadanie w dobrej wierze (co się rzadko zdarza), to można zasiedzieć nieruchomość wraz z upływem 20 lat.

Jaka jest wysokość zachowku? Zachowek jest ułamkową częścią udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu, gdyby był powołany do dziedziczenia. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępnym (dzieckiem lub wnukiem) jest małoletni, to zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach jest to połowa wartości udziału, który by mu się należał, gdyby dziedziczył na podstawie ustawy.

W dowolnej placówce bankowej lub SKOK’u (składając odpowiedni wniosek) można uzyskać informację o rachunkach bankowych pozostawionych przez spadkodawcę. Można w ten sposób uzyskać dostęp do istotnych informacji o pieniądzach zgromadzonych na kontach bankowych przez zmarłego. Dowiemy się przede wszystkim tego na ilu kontach zmarły gromadził swoje pieniądze i w jakich bankach ma konta. Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących rachunku, takich jak stan konta (saldo konta) – możliwe jest wyłącznie w placówce banku lub SKOK’u, w którym rachunek jest prowadzony. Widzieć dodatkowy informacja tutaj https://czaplewski-kancelaria.pl/.

20 02 22

Avocat drept penal in Cluj langa tine? Avocatul asistă sau reprezintă în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii. [art. 88 alin. (1) din Codul de procedură penală] Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea acestui drept vor fi excluse în temeiul art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală. Vedeti multe informatii in plus pe site-ul avocat Cluj. Urmărire penală : Urmărirea penală, reprezintă prima fază a procesului penal și constă în activitatea desfăşurată de organele de urmărire penală pentru strângerea şi verificarea probelor cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea ei.

Ce fapte sunt sancționate și care este cuantumul pedepselor Potrivit legii 143/2000: Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

În încercarea de a stopa fenomenul infracțional și de a limita efectul negativ pe care astfel de organizații le au asupra societății, autoritățile naționale sau internaționale au strâns relațiile de cooperare, urmârindu-se eliminarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și pe asigurarea unui răspuns modern la evoluțiile tehnologice. Cu titlu exemplificativ, activitatea de criminalitate organizată este cuprinsă în Noul Cod penal în cadrul infracțiunilor contra ordinii și liniștii publice.

Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul prevăzut la art. 92 alin. (8) din Codul de procedură penală (dreptul de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective) [art. 93 alin. (2) din Codul de procedură penală] Pe tot parcursul procesului penal, avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului, acest drept neputând fi exercitat şi nici restrâns în mod abuziv. [art. 94 alin. (1) din Codul de procedură penală] Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului. [art. 94 alin. (2) din Codul de procedură penală]. Aflati mai multe detalii suplimentare aici http://avocatripan.ro/.

10 01 22

High quality personal injury law services in Rutherfordton, NC? When we turn to the North Carolina Department of Transportation, we can see that there were 2,350 total pedestrian accidents reported during the latest year of data. Out of these incidents, there were 239 fatal collisions and 2,074 injury collisions. This data reveals that a significant percentage of all pedestrian crashes result in an injury or fatality. More than 10% of all reported pedestrian crashes in NC resulted in a fatality. Find even more information at here. At Price Petho & Associates, we recognize those who have been injured due to the negligence of someone else are likely facing a difficult financial situation. One of the main concerns that any injury victim has is how they will be able to afford an attorney to help their case. That is why we are proud to take personal injury and wrongful death cases on a contingency fee basis. This means that injury victims and grieving families will pay no upfront or out-of-pocket costs related to their case. Our clients will only pay legal fees after we secure the compensation they deserve through a favorable settlement or verdict. This ensures that our clients have access to skilled legal representation regardless of their ability to pay upfront.

The full impact of sustaining a brain injury often doesn’t happen at the moment of impact but gradually over time. Our firm is experienced in handling these types of cases and understands the toll traumatic brain injuries can take on you and your family. We are committed to fighting for your best interest! Learn more about how we can help you today. Whether your burn injury is a chemical burn, an electrical burn, or a burn caused by fire or scalding, our firm is prepared to fight for you. Let our team of qualified attorneys fight for the compensation you deserve while you focus on what is most important, recovering from your injuries. Learn more about what we can do for you today.

The CDC estimates that more than 800,000 people across the country seek medical treatment due to dog bites each year, and these incidents often occur due to the negligence of a dog’s owner. Any time a pet causes injury to another person, the pet owner may be held liable. Pedestrians and bicyclists are amongst the most vulnerable groups of people on the roadway. With little protection, these individuals often sustain severe injuries in the event that an accident occurs.

What is Workers’ Compensation? Workers’ compensation is a state-operated system that provides benefits to workers who sustain a compensable injury by accident arising out and in the course and scope of their employment. The North Carolina Workers’ Compensation Act defines an “injury by accident” as an unlooked-for or untoward event such as a slip, trip, fall or other unexpected events that interrupt your usual work routine. Benefits can also be paid for certain recognized occupational diseases. An occupational disease is any disease that is caused by the specific type of work that you do, as opposed to the types of work that the average person might do. If your job involves a higher rate of a particular disease, it may be considered an occupational disease. There are specific conditions that are recognized in the North Carolina Workers’ Compensation Act, including asbestosis, silicosis, synovitis, tenosynovitis, bursitis, and chemical exposure.

Once the claims process gets underway, you will likely receive a call from the at-fault party’s insurance company. They will ask you to make a recorded statement. They may even tell you that this is a normal part of the process or that it’s necessary to process your claim. You are NOT obligated to provide any statement. In fact, the insurance company can (and will) use anything you say as a reason to minimize your personal injury claim value or deny your claim outright.

Founded by Attorney Larry E. Price in 1979, the law firm of Price Petho & Associates is dedicated to the representation of plaintiffs involved in serious personal injury, workers’ compensation, and wrongful death claims. Our mission is to provide our clients with the best legal representation possible with a personalized approach to each case. Our goal is not to be the biggest legal practice but rather the best. When you hire the law firm of Price Petho & Associates, your case will be handled by attorneys, not just case managers. Your calls will be returned promptly and your questions answered. In short, you will be treated with the respect and compassion you deserve. Read extra information on priceattorneys.com.

25 10 21

Excellent personal injury law firm in Charlotte Once the claims process gets underway, you will likely receive a call from the at-fault party’s insurance company. They will ask you to make a recorded statement. They may even tell you that this is a normal part of the process or that it’s necessary to process your claim. You are NOT obligated to provide any statement. In fact, the insurance company can (and will) use anything you say as a reason to minimize your personal injury claim value or deny your claim outright. See even more details on great info. For nearly four decades, Price Petho & Associates have represented victims in personal injury and wrongful death lawsuits, as well as workers’ compensation and medical malpractice claims. Our team is backed by dedicated representation and a track record of success. Our practice is devoted to being advocates for injured individuals and their families. Whether you were hurt because of an overly fatigued truck driver, or you were struck by a texting motorist, you may be entitled to recover compensation for the harm that you have endured.

The full impact of sustaining a brain injury often doesn’t happen at the moment of impact but gradually over time. Our firm is experienced in handling these types of cases and understands the toll traumatic brain injuries can take on you and your family. We are committed to fighting for your best interest! Learn more about how we can help you today. Whether your burn injury is a chemical burn, an electrical burn, or a burn caused by fire or scalding, our firm is prepared to fight for you. Let our team of qualified attorneys fight for the compensation you deserve while you focus on what is most important, recovering from your injuries. Learn more about what we can do for you today.

When a person dies as a result of negligence, wrongful action, or the fault of another person, it is vital that family members be able to recover compensation for their losses. These incidents can occur in a wide variety of ways, including any of the types of injuries we mentioned above and more. Success in every case requires thorough preparation and attention to detail. We pride ourselves on providing the highest level of personal service to our clients and aggressive representation on their behalf.

Compensation for any permanent injuries- For permanent injuries, workers are compensated based on North Carolina’s schedule of injury benefits, which lists compensation for specific injuries. Vocational Rehabilitation – Sometimes due to the extent of an injury, an injured employee will be unable to return to work with his or her previous employer. To assist the injured employee in returning to the workforce an employer may utilize the services of a vocational rehabilitation counselor to assist the employee in finding another job. Vocational rehabilitation is governed by §97-32.2 of the North Carolina Worker’s Compensation Act. Vocational rehabilitation must be performed by a qualified or conditional rehabilitation professional approved by the North Carolina industrial commission. Failure to cooperate with vocational rehabilitation services can result in the termination of workers’ compensation.

Since 1972, Larry E. Price has worked to represent clients in the fields of personal injury, wrongful death, medical malpractice, and insurance claims on behalf of plaintiffs. By spending years working on behalf of insurance companies, Mr. Price understands how to strategically and effectively gain a positive outcome for clients. By having an experienced attorney on your side in cases of personal injury or medical malpractice, you increase your odds of obtaining restitution. See additional information at https://www.priceattorneys.com/.

21 10 21

Best personal injury law firm in Charlotte Most personal injury attorneys offer a free consultation and case evaluation to help you explore your options for filing a claim. This frees up your time to focus on recovering from your injuries and getting your life back on track. Best of all, you won’t have to pay any legal fees until they recover compensation for your damages. If you were injured in a car accident, motorcycle accident, slip and fall, or any other accident that wasn’t your fault, you deserve compensation. Discover even more information at top truck accident attorneys in charlotte. If you or a loved one have sustained an injury that was caused by another person, or if you have lost a loved one due to somebody else’s wrongful actions, contact the qualified and experienced team at Price Petho & Associates today. We will get to work investigating every aspect of your case in order to secure the compensation you are entitled to. We are not afraid to take on major insurance carriers and we will take a case all the way to trial if that is what it takes to ensure you were treated fairly. When you need a personal injury lawyer in Charlotte, Rockingham, or Rutherfordton, you can contact us for a free consultation of your case by clicking here or calling 704-372-2160.

Dogs and other pets can cause severe injuries in the event they bite or attack somebody. Dog and pet owners have a responsibility to ensure that other individuals around these pets are safe, but there are times when pet owners fail to take proper safety precautions. North Carolina has various laws regarding dog bite injuries, and victims are often able to recover significant compensation from insurance carriers or at-fault parties in these cases.

Vehicle accidents caused by the negligence of other drivers are not uncommon in and around our area. These incidents can lead to severe injuries, but victims are often left going up against aggressive insurance carriers in order to obtain compensation. We handle all types of traffic accidents, including those involving traditional passenger vehicles, commercial vehicles, tractor-trailers, Uber and Lyft vehicles, delivery vehicles, and more.

Employees are eligible for coverage if they are injured in an accident arising “out of the course and scope of employment,” meaning that not every injury occurring at work is covered. The injury must result from an “accident”. If an injured worker sustains a permanent injury, a doctor may assign an impairment rating to the injured body part. Compensation based on this rating is set by statute and will vary depending on the body part injured and the rating assigned by the treating physician.

Attorney Douglas A. Petho is a native of the Charlotte area who joined the firm in 1993. Since joining the firm in 1993, attorney Petho’s primary focus has been the litigation of plaintiff’s personal injury suits. He has successfully tried hundreds of cases to jury verdict involving automobile accidents, trucking accidents, pedestrian accidents, slip and fall accidents, animal attacks, intentional torts, and work-related accidents. He has served as a representative of the plaintiff’s bar on the Mecklenburg County District Court Rules Committee and has served as an arbitrator in numerous insurance disputes. Read additional information at https://www.priceattorneys.com/.

4 10 21

Best bankruptcy lawyer Raleigh 2021? Repo Under the Uniform Commercial Code, any repossession (repo) of any property must be done in a commercially reasonable manner and with notice to the Debtor. If a car lot fails to sell the car or truck in a reasonable manner or if it fails to give you notice, you may not be liable for the deficiency (you may own nothing). If the sale is not commercially reasonable, or if proper notice is not given, you may sue a bank for conversion (theft). Auto sales and financing are full of consumer law violations including fraud and high-rate home-secured loans that strip equity from senior citizens.

Pick Up Capital Gains if You’re in a Low Tax Bracket: The end of the year is also a good time for some people to sell stocks that have appreciated significantly in value. This can be a particularly good strategy for those who are in the 10% and 12% tax brackets since their capital gains tax may be zero. The stocks can then be repurchased, which resets the basis and minimizes the amount of tax to be paid on future gains. Even if you’re not in the lowest tax brackets, you may want to sell winning stocks to reset the basis if you’re also harvesting losses. “What you want to do is balance (gains) with stocks that have losses,” Barlin says.

Can you stop wage garnishment? Typically, the debts that can cause wage garnishment for employees in North Carolina-based businesses are tax debt, child support, and alimony. If the business is entierly in NC, Only the government can garnish wages. It gets a bit more complicated for businesses that have offices in other states. A bankruptcy filing will stop all garnishment (with a few exceptions) ASAP! A Chapter 7 bankruptcy can get rid of most, and a Chapter 13 can spread the payments that can’t be discharged over a 3-5 years. See additional details at best bankruptcy lawyer Raleigh.

Reinvested dividends: This isn’t really a tax deduction, but it is a subtraction that can save you a lot of money. And it’s one that many taxpayers miss. If, like most investors, you have mutual fund dividends automatically invested in extra shares, remember that each reinvestment increases your “tax basis” in the stock or mutual fund. That, in turn, reduces the amount of taxable capital gain (or increases the tax-saving loss) when you sell your shares. Forgetting to include the reinvested dividends in your cost basis—which you subtract from the proceeds of sale to determine your gain—means overpaying your taxes. TurboTax Premier and Home & Business tax preparation solutions include a very cool tool—Cost Basis Lookup—that will figure your basis for you and make sure you get credit for every dime of reinvested dividends.

We want you to feel secure with Sheree as your attorney in your Chapter 7 bankruptcy or Chapter 13 bankruptcy. Sheree is a Board Certified Consumer Bankruptcy Specialist. We have an “A+” BBB® rating. Sheree has 18+ years of experience as a debtor bankruptcy lawyer in Raleigh, NC. We have the best Google Testimonials (click here) in North Carolina! And not least, our two money-back GUARANTEES! Legally we cannot offer any guaranteed outcome in any bankruptcy case. We do offer a return of attorney’s fees if a case is dismissed (see below). JFYI, we have never had to do this! If we do not think you can receive a discharge in Chapter 7 or 13 bankruptcy, we will not take your case! Can we be fairer than that? Find even more info at cameronbankruptcylaw.com. Sheree is in the top 3.9% nationwide! After the bankruptcy, Kerry can help you raise your credit score to 720+!

Secured claims are handled in one of two ways in chapter 13: The first, which we call the ” catch-up and maintenance” method, is where your past due payments on secured debts are paid from your monthly bankruptcy plan payments, and payments that come due after filing bankruptcy are paid directly to the creditor (“outside the plan”) or to the trustee, who then pays the secured creditor (“inside the plan”). When the Chapter 13 has been terminated, you are still obligated to make any payments remaining due on the secured debts.

15 09 21

Premium commercial litigation lawyers North Mississippi? At HP Attorneys, our North Mississippi personal injury lawyers are dedicated to helping individuals who have sustained serious injuries in negligence-related accidents. Whether you were harmed in a car accident, truck accident, or construction accident or any other kind of serious incident, you can file a claim against the liable party to seek compensation. Our firm understands the intricacies involving these types of cases and can stand up for your rights.

On October 1, 2014 major changes were made to Mississippi’s DUI laws, below are some of the major changes to the Mississippi DUI laws: Ignition interlock comes to Mississippi – Recently, an ignition interlock device has been placed in DUI law in Mississippi this year. A breath test machine which is wired to a car’s starter system, making it impossible to start the engine if alcohol is detected on the driver’s breath. Effective October 1st, 2014 in Mississippi, people convicted of DUI will be required to install these devices in their cars for a period of 90 days.

If you’ve been charged with a crime in North Mississippi, you deserve competent and compassionate legal counsel. We offer free consultations to help you understand your rights and the law. The perception that large corporations, insurance carriers, businesses, and other municipal and charitable entities need a large law firm to handle cases filed against them in local jurisdictions is common, but untrue. A competent, professional and highly skilled attorney is equally if not more capable of defending. See extra details at commercial litigation law firm North Mississippi. Why Should You Hire HP Attorneys PLLC? Legal problems can be incredibly stressful. During this challenging time, a dedicated and reliable attorney can make a significant difference in the outcome of your matter. If you’re seeking legal guidance, we have the expertise that you need. HP Attorneys PLLC is focused solely on the needs of our clients. We provide professional and effective representation.

You may then have an administrative hearing about whether or not the stop you were involved in had probable cause for happening, the refusal of testing and the procedure in which they attempted to get you to do a test. If your license is suspended at the administrative level, you may appeal. If a driver refuses to take a breath, blood or urine test on the public road they will be sent a suspension letter. They have 10 days from the date of the letter to file a lawsuit against the Commissioner of Public Safety in order to contest their suspension. If you want to dispute the suspension of your license, then you should be aware of certain procedural requirements that must be met. For example, if you keep the letter and envelope from the post, it may give you more time to file. This gives you proof of the date the letter was postmarked rather than the date on the letter. It’s easier to solve these issues with a lawyer around.

Sometimes, though, life does not go as planned (as insurers and policyholders know all too well). Who steps in to help insurers and their clients when the law gets involved? That’s a job for an insurance defense attorney. What Is an Insurance Defense Attorney? Insurance law includes a wide range of issues relating to insurance policies and claims. Essentially, an insurance defense attorney deals with three categories: ensuring policyholders are protected if they are sued, helping people determine when insurance must pay a claim, and making sure insurance companies are complying with applicable regulations. An insurance defense attorney can represent insurers and their policyholders in all aspects of the claims process. Read even more details at https://www.hpattorney.net/.

10 09 21

Accident legal assistance in Charlotte? Dogs and other pets can cause severe injuries in the event they bite or attack somebody. Dog and pet owners have a responsibility to ensure that other individuals around these pets are safe, but there are times when pet owners fail to take proper safety precautions. North Carolina has various laws regarding dog bite injuries, and victims are often able to recover significant compensation from insurance carriers or at-fault parties in these cases.

You may be entitled to other insurance benefits. If you have PIP, auto med pay, group or private health insurance or are covered under a spouse’s or parent’s insurance, your attorney can coordinate submission of all collateral insurance claims to maximize your total recovery. Never settle your claim before its time. It sometimes takes many months to settle a claim. Occasionally a claim may take a year or longer to be resolved. In fact, it is not in the accident victim’s best interest to settle certain types of claims too soon because it often takes a long time for serious injuries to become evident or for treatment or surgery to provide the maximum benefit to the injured party.

According to N.C. Gen. Stat. section 1-52 the statute of limitations on personal injury cases is three years. This means you have three years from the date of your injury to file a claim or you may lose your right to obtain compensation. Depending on the specifics of your case, you may qualify for an extension to the statute of limitations. An attorney from our firm can let you know how the statute of limitations can affect your case. There are three main types of damages available in a personal injury case, economic, non-economic and punitive. The first two are called “compensatory damages” since their main purpose is the compensate the injured party for their losses associated with suffering an injury. Economic damages, as the name suggests compensate the injured party for financial losses related to their injuries such as the inability to work and medical expenses. Non-economic damages, on the other hand, compensate for more intangible losses such as pain and suffering and mental anguish. Punitive damage differs from the first two in that their main purpose is to punish the negligent party. As such punitive damages can be quite severe and are not often awarded. Read additional info on www.priceattorneys.com.

Vehicle accidents caused by the negligence of other drivers are not uncommon in and around our area. These incidents can lead to severe injuries, but victims are often left going up against aggressive insurance carriers in order to obtain compensation. We handle all types of traffic accidents, including those involving traditional passenger vehicles, commercial vehicles, tractor-trailers, Uber and Lyft vehicles, delivery vehicles, and more.

Employees are eligible for coverage if they are injured in an accident arising “out of the course and scope of employment,” meaning that not every injury occurring at work is covered. The injury must result from an “accident”. If an injured worker sustains a permanent injury, a doctor may assign an impairment rating to the injured body part. Compensation based on this rating is set by statute and will vary depending on the body part injured and the rating assigned by the treating physician.

Attorney Douglas A. Petho is a native of the Charlotte area who joined the firm in 1993. Since joining the firm in 1993, attorney Petho’s primary focus has been the litigation of plaintiff’s personal injury suits. He has successfully tried hundreds of cases to jury verdict involving automobile accidents, trucking accidents, pedestrian accidents, slip and fall accidents, animal attacks, intentional torts, and work-related accidents. He has served as a representative of the plaintiff’s bar on the Mecklenburg County District Court Rules Committee and has served as an arbitrator in numerous insurance disputes. See additional information on priceattorneys.com.